Belki bir çoğunuz özel kurumlarla anlaştınız ve sözleşme imzaladınız. Belki de imzalama aşamasındasınız. Bize gelen mailler çerçevesinde dershanelerde ve özel okullarda çalışacak öğretmenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini yönetmelikler çerçevesinde inceledik. Yönetmeliklerde belirli noktaları bilirseniz, haklarınızı da daha iyi bilirsiniz. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun daha sıkı denetimler yapması gerekmektedir. Öncelikle Özel Kurumlar Yönetmeliği’nin bazı bölümlerine bakalım.

Özel Kurumlar Yönetmeliği

Sözleşme

MADDE 43 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin bir nüshası, çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan personele verilir.

(2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantılı yardımlardan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz

(3) Okullarda yöneticilik, eğitim ve öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen net aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez
.
(4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

Yorum : Bu maddeye göre, sözleşmenin bir nüshası öğretmende olmak zorundadır. Eğer sözleşmenin bir nüshası sizde olursa haklarınızı daha iyi bilirsiniz. Bu durumda sözleşmenin yasaya uygun mu değil mi olduğunu daha net görebilirsiniz. Yine bu maddeye göre özel okullarda çalışan öğretmenlere devlet okullarında çalışan öğretmenlerden daha az ücret verilemez ibaresi vardır.

İşten Ayrılma

Madde 44

(4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beş iş günü içerisinde kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılır.

Yorum : Diyelim ki işten ayrılacaksınız ve bundan dolayı istifa ettiniz. Ancak burada bahsedilen durum sözleşmeniz bittikten sonra işten ayrılma durumudur. Sözleşmeniz bitmeden işten ayrılmadan ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. İstifa ettiğiniz takdirde beş iş günü içinde çalıştığınız kurum bunu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmek zorunda. Eğer çalıştığınız kurum istifanızı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmezse kurum hakkında yasal işlem yapılabilir. İstifanız Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştıktan sonra yedi iş günü içinde kurumunuza valilikten istifa onayı gelir. Bu istifa onayını sizin kurumdan almanız gerekmektedir. Çünkü daha sonra özellikle aynı ilde görev yapacaksanız, bu istifa onayını yeni kurumunuza vermeniz gerekecek.

Ücretli ders görevi

MADDE 40

b) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı okullarda 30, diğer kurumlarda 40 saati geçemez.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda da bu madde şu şekilde geçmektedir.

Madde 8

Öğretmenlerin toplam ders saati sayısı haftada otuz saati geçemez .

Yorum : Özel okullarda 30, dershanelerde ise 40 saatten fazla derse giremezsiniz. İki kurumda birden çalışabilirsiniz. Bu durumda yine özel okullarda 30, dershanelerde 40 saatten fazla derse giremezsiniz.

İŞ KANUNU

MADDE 23

sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:
a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.

Yorum : Şimdi ise İş Kanunu açısından bazı durumlara bakacak olursak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi istifa edip, istifa onayınızı almadan başka bir kurumda çalışamazsınız. Bu durumda hem siz hem de yeni çalışacağınız kurum yasal olarak sorumluluk altına girmiş olur.

İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkı
MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Yorum : Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı tek taraflı sözleşmeyi fesh etme hakkınız bulunmaktadır. Bu maddede ki bazı noktalara öğretmenler açısından bakacak olursak; Sözleşmede size bahsedilenin aksine bir şey söylenirse veya yapılırsa, ücretiniz sözleşmede yazdığı şekilde hesap edilmez ve ödenmezse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirsiniz.

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 25. – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
III- Zorlayıcı sebepler:
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

Yorum : Sizin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkınız bulunduğu gibi, işverenin de yukarıdaki sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır. İzin almadan veya haklı bir sebebiniz olmadan ard arda iki iş günü, bir ay içinde iki defa bir tatil gününden sonra işe gitmemeniz ya da bir ayda üç iş günü işe gitmemeniz gibi sebeplerden dolayı işveren sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Ücret ve ücretin ödenmesi

MADDE 32. – Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Yorum : Öncelikle şunu belirtelim, öğretmenler çalışma şekli bakımından İş Kanunu’na tabidir. İş Kanunu’nu inceleme sebebimiz de budur. Bu maddede ücretin iş yerinde veya banka hesabına yatırılabileceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2009 yılında bir yönetmelik yayınlamış ve bu konuya açıklık getirmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi şöyledir;

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Yorum : Yani okul ya da dershaneyi düşündüğümüz zaman çalışan personel sayısı 10’dan fazla olduğu için bu kurumlar ödemeleri banka aracılığıyla yapmak zorundadır. Ücret alacaklarında ise zaman aşımı beş yıldır.

Ücretin gününde ödenmemesi

MADDE 34. – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Yorum : Ücretin ödenmesi eğer mücbir bir neden (Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.) yoksa 20 günden fazla geciktirilemez. Geciktirildiği takdirde çalışanın iş yapmama hakkı vardır. Hatta ücret alınmaması toplu olduğu zaman, ücret alamayan çalışanlar toptan iş yapmadığında dahi bu durum grev sayılmaz. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Siz sözleşmeyi feshetmediğiniz sürece işveren bundan dolayı sizi işten çıkaramaz ve yerinize yeni personel alamaz.

Son Söz : Bu konuyu incelememizin en büyük nedeni, kuşkusuz böyle kurumların varlığının olmasıdır. Öğretmenlerimiz de bu konularda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için ne yapacaklarını tam olarak bilmemektedirler.

egitimgazetesi.net

26 YORUMLAR

 1. Kurumun bağlı olduğu müdürlüğe yazılı olarak müracaet ederseniz elden vermeseler bile adresinize bir hafta içinde gönderirler.Göndermek zorundalar.

 2. Merhaba. Ben özel bir okulda 2 sene çalıştım ve maaşım da gecikmeler oldu. Daha sonra bu 2 yıl sonunda sözleşmem bitince okulu bıraktım. Ama istifamı vermedim çünkü içerde param kalmıştı caydırıcı olur diye düşündüm. Şimdi farklı bir şehirde yeni bir okula başalayacağım ama istifa onayını almadım. Okul müdürüyle konuştum o da daha önce niye vermedin şimdi işin düştü tabi gibi konuştu benimle. Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 3. Eren Bey, okulun istifa onayınızı vermeme gibi bir lüksü yok, direk milli eğitim müdürlüğüne başvuru yaparak, hiç okul ile muhattap olmadan istifa onayınızı alabilirsiniz.

 4. Özel okul ile bir yıllık sözleşme imzaladım ama ayrılmak istiyorum. Sözleşmede sebepsiz ayrılma durumunda şu kadar bedel öder diye madde vardı. Bunu işveren alabilir mi?
  Diğer alternatif işveren işten çıkardığında da öğretmenden bu bedel alınır mı?
  Teşekkür ederim.

 5. Merhaba bir özel okulda calısıyordum istifamı verdim fakat istifa onayı daha cıkmadan baska bir okulla ön sözleşme yaptım. Yani istifa onayını daha yeni okula vermedm, bazı özel sebeplerden dolayı yeni okulu bırakma kararı aldım asıl sözleşmeyi yapmadan. Beni dava edeceklerini söylüyorlar bunun gerçekliği nedir? Sadece maaşın yazılı olduğu ön sözleşmenin bir geçerliliği var mıdır

 6. Özel okulla sozlesme inzalayacagim, meb atamasi durumunda is kanununa gire duzenlenen sozlesme otomatik fesholur mu? Yoksa tazminat odemek zorunda kalir miyim? Sozlesmem daha imzalanmadi bu durumu sozlesmenin ozel durumlarinda bekirtmeme gerek var mi? Yoksa atama olursa kendiliginden sozlesme iptal olacak mi?

 7. Merhaba,

  01.09.2014 tarihinden beri bir özel okulda çalışmaktayım, bu sene askere gideceğim, askere gittiğim belgeyle istifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim ?

 8. 9 senedir istanbulda bir mzel okulda aynı şubede çalışıyorum. istemediğimi söylediğim halde okulun başka bir şubesine haftada 2 gün ders yazıldı ve gitmem gerektiği söyleniyor. önümüzdeki yıl komple o şubede çalışmam isteniyor. kabul etmeyip tazminatımı alma hakkım doğarmı

  • Merhaba, imzaladığın sözleşmede bununla ilgili madde var mı ? Eğer zincir bir okulsa kesinlikle bu maddeyi eklemişlerdir. Sözleşmede bu madde varsa haklı istifanız(tazminatlı) ya da görevi kabul etmeme şansınız yok. Sözleşmenizi kontrol etmenizde fayda var.

 9. merhaba ben özel bir kurumda 3 yıl çalıştıktan sonra istifa ettim. Ama istifa olurunu almadım. Alınması gerektiğini bilmiyorum. Şimdi başka bir ilde özel bir kurumda çalışmak istiyorum onlarda istifa olurunu istiyorlar. Ama ben o istifa olurunu bir türlü alamadım. Başka bir ilde başka bir kurumda çalıştığımdan dolayı bu istifa oluru çok elzem alamazsam bunu başka türlü nasıl resmi olarak mağduriyet bildire bilirim.

 10. İstifa onayını ve MEB hizmet dökümünü henüz ben de almadım. Diğer bir özel kurumda ingilizce öğretmeni olarak çalışmaya geçmeden önce bu evrakların tam olması gerekiyor.

  Öte yandan bayağı kritik bir sorum olacak: özel kurumların devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerin aldıkları ücretin altında ücret alamayacakları açıkça ifade edilmiş fakat bunu ben mi yanlış anlıyorum ya da görünenler mi çok komik? Çünkü, bugüne kadar ben dahil, HİÇ BİR ÖZEL ÇALIŞAN MESLEKTAŞIMIN devletteki bir öğretmen ile eşdeğer maaş aldığına tanık olmamamla beraber, bu maaşın CİDDİ DERECEDE aşağısında bir ücret alındığına, hatta -ben de buna dahil- olmak üzere, asgari olarak sigorta girişi yapılıp ders saati ücreti üzerinden aylık toplam karşılığına tekabül eden ücrete kadar asgarî alınan maaştan ELDEN KESİNTİ yapıldığını biliyorum.

 11. Merhaba sosyal hizmetlere bağlı bir okulda öğretmenim süresiz sözleşmem var yıllık zorunlu zam yüzdesi ne kadar bilgisi olan varmi

 12. Ben bir ozel lisede ogretmenim. Ise 25eylulde başladım sozlesmem agustos sonuna kadardı.sonra müdür yanina cagrip sozlesmeyi haziran sonuna kadar olcagni soyleyerek degistirdilerve imzalattılar.mağdurum ne yapayım?

 13. Özel bir eğitim kurumdan usta öğretici olarak 1 sene sözleşmeli olarak çalışıyorum. çıkmak istiyorum. Sözleşmemi bana vermiyorlar. İstifa edersem tazminat ödemek zorunda mıyım ?

  • Merhaba Kübra hanım. Ben de ozel bir okulla 1 yıllık sözleşme yaptım işten ayrılmak istiyorum daha 2 ay oldu ama tazminat ödemem zorunda kalır miyım diye çok araştırıyorum. Siz ne yaptınız süreç nasıl gitti anlatabilir misiniz?

  • Merhaba. Ben de ozel bir okulla 1 yıllık sözleşme yaptım işten ayrılmak istiyorum daha 2 ay oldu ama tazminat ödemem zorunda kalır miyım diye çok araştırıyorum. Siz ne yaptınız süreç nasıl gitti anlatabilir misiniz?

 14. Ankara’da bi özel okulla anlaştım başlama tarihi 1eylül görünüyor . Sözleşmenin altında kurucu ve müdür imzası da yok bi tek benim imzam var. Son madde de öğretmen başlamadan çalışmak istemeyeceğini söylerse 40bin lira cezai şart . İhtarname cektim 3gün icinde ödemezseniz faiziyle alcaz diye ıban göndermişler bildiginiz mafya. Ne yapabilirim

 15. Merhaba herkese,

  Özel bir okulda 4 yıldır çalışıyorum. Bu sene başka bir özel okula yeni dönem için sözleşme imzaladım.
  Eski okulumdaki müdür ve kurucuya da bilgi verdim ve dostça vedalastık ancak yeni kurumum 30 Haziran a kadar ayrılış onayını istiyor (yani 2 hafta resmi iş günüm kaldı) Kurum hala çıkış işlemlerimi yapmadı.
  Yönetmeliğe göre ayrılma talebimin 5 gün içinde Valiliğe bildirilmesi gerekiyor.
  İki sorum olacak:
  1) Sözleşme tarihinden önce, ileri tarihli istifa dilekçesi göndermeli miyim okula? Ki çıkış onayını hemen alayım!
  2) Bana, yaz dönemi maaşımı ödememek için “onay vermiyoruz o zaman, Eylül’de istifa edin” diyebilirler mi?

  Şimdiden teşekkür ederim

 16. Merhabalar arkadaşımişten çıkacsk ama iş yerinin çıkarmasını istiyor işsizlik maaşı alabilmek için kabul ettiler ama milli eğitimde biz çıkardığımız için sorun yaşayabilirsin diyorlarmış bilgisi olan var mı

 17. Iki yildir ozel bir okulda okul oncesi ogretmeni olarak calisiyorum sozlesmem 10aylik bir sozlesme sozlesme suremin bitimine 1 hafta kala okula gelmeyin dediler 2aylik alacagim var ne yapmaliyim…tesekurler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz